Samband mellan kritiska framgångsfaktorer och krav på dokumenthantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning:

Detta arbete har som syfte att undersöka samband mellan kritiska framgångsfaktorer och krav rörande dokumenthantering. Detta görs för att framgångsfaktorer är något som ökar chanserna för ett lyckat resultat om de är uppfyllda och går det redan i kravfasen att uppfylla dessa kan det spara både tid och pengar.

Inledningsvis kommer en litteraturstudie att samla in vilka kritiska framgångsfaktorer det kan finnas gällande dokumenthantering, därefter kommer en fallstudie att genomföras på en verksamhet inom byggbranschen med syfte att reda ut vilka krav de ställer på sin dokumenthantering och slutligen kommer en jämförelse mellan dessa två att göras av författaren till denna rapport med målet att finna och presentera samband.

Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan vissa krav och vissa framgångsfaktorer. Några av kraven uppfyller även flera framgångsfaktorer och vice versa. T ex: Kravet är en ”Väldefinierad teknikdisciplin” och framgångsfaktorerna som uppfylls är ”Definierad lagringsrutin”, ”Användarinvolvering”, ”Tillit till systemet” och ”Träning och utbildning av användare”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)