Att förenkla eller ej. Ordförråd, grammatisk metafor och abstraktion i läromedel anpassade för andraspråksläsare, med fokus på historieämnet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: HT 2015 Handledare: Lotta Olvegård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)