PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Sjuksköterskor uppfyller en viktig roll i främjandet av patientens sexuella hälsa och ska kunna bedöma patientens tillstånd ur ett helhetsperspektiv. Både män och kvinnor kan på grund av sjukdom eller medicinsk behandling drabbas av sexuell dysfunktion, trots detta negligeras patientens sexuella hälsa i omvårdnadsprocessen. Syfte: " Syftet var att sammanställa kvalitativa intervjustudier för att undersöka sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter kring sexuell hälsa". Metod: En litteraturstudie har genomförts med 15 artiklar av kvalitativ ansats i databaser CINAHL, PsycInfo och Pubmed. Studierna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Analysen av de sammanlagda artiklarna resulterade i fem kategorier; "Otydlig ansvarsfördelning", "Organisationsfaktorer", "Otillräcklig kunskap och utbildning i ämnet", "Sjuksköterskans fördomar" samt "Sjuksköterskans personliga egenskaper". Sjuksköterskor upplevde ovisshet över vems ansvar det var att initiera samtal om sexuell hälsa och ansvaret förflyttades därför över till patienten eller en annan profession. Stressig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning utgjorde hinder då ett sådant samtal kunde vara tidskrävande. Bristande rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen var andra nämnda hinder. Inre faktorer som personlig mognad och okunskap fick sjuksköterskor att känna sig inadekvata att initiera samtal med patienter. Sjuksköterskors fördomar kring patientens kön, ålder och sjukdomstillstånd var också faktorer som påverkade förekomsten av samtal om sexuell hälsa. Konklusion: Genom analys av intervjustudier har sjuksköterskors upplevda hinder i kommunikation om sexuella hälsa belysts. Ansvaret låg på sjuksköterskor att initiera samtal och skulle därför inte åläggas patienten. Organisationer hade möjlighet att förbättra villkoren för kommunikation genom utbildning i kulturkompetens och kommunikationsstrategier på både universitet och vårdavdelningar. Nyckelord: hinder, kommunikation, omvårdnadsprocessen, sexuell hälsa, sjuksköterskor, upplevelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)