Konkurrensfördelar med en hållbarhetsstrategi : En fallstudie av vilka fördelar Brewmaster kan uppnå genom en ökad förståelse för B2B-kunders kravställningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Inom företagssektorn prioriteras sociala- och miljömässiga hållbarhetsaspekter i större utsträckning vid utvärdering av nya och befintliga leverantörer. Leverantörer är i behov av att uppfylla kriterier från B2B-kunder varvid en hållbarhetsstrategi kan vara fördelaktig att verka utefter. Brewmaster vill konkurrera genom hållbar och spårbart framtagen malt, vilket förutsätter legitimitet samt uppfyllelse av potentiella bryggeriers hållbarhetskrav. Problematiken grundas i bristande transparens inom bryggeribranschen, begränsad insikt gällande vilka hållbarhetskrav som ställs av B2B-kunder kunder samt Brewmasters avsaknad av en hållbarhetsstrategi. Syfte: Syftet är att identifiera vilka kravställningar Brewmasters potentiella B2B-kunder kunder ställer på kommande partnerskap samt hur Brewmaster utifrån ett leverantörs- perspektiv, kan tillfredsställa dessa krav. Vidare granskas vilka konkurrensfördelar Brewmaster kan uppnå genom att arbeta utifrån ett strategiskt hållbart perspektiv inom hela organisationen. Metod: Utifrån en kvalitativ fallstudie med en deduktiv ansats har primärdata insamlats via ostrukturerade - samt semistrukturerade intervjuer. Primärdata har kompletterats av sekundär- data från bryggeriers hållbarhetsrapporter, litteratur, hemsidor samt vetenskapliga artiklar, vilket har analyserats i relation till det empiriska materialet för att besvara studiens frågeställningar. Slutsats: Brewmaster behöver säkerställa ett proaktivt och kontinuerligt hållbarhetsarbete som inbegriper upprätthållande av riktlinjer och policys. Hållbarhetskraven som ställs innefattar produktkvalitet och säkerhet, ett hållbart ansvarstagande genom resurseffektivitet och minimering av avfall. Vidare framgår ett behov av att integrera en hållbarhetsstrategi för att uppnå ökad legitimitet, marknadsandelar och konkurrenskraft på marknaden. Det kan medföra ökad betalningsvilja hos konsumenter samt utveckling av relationer med intressenter, där kostnads- och konkurrensfördelar skapas samt långsiktiga partnerskap. Vidare kan dessa fördelar differentiera företaget vilket kan generera konkurrensfördelar på marknaden. Studiens bidrag: Resultatet kan vara av praktisk nytta för andra företag inom likartade branscher i form av riktlinjer för hur en hållbarhetsstrategi kan förbättra verksamhetens konkurrensfördelar, samt hur ett hållbart agerande kan möjliggöra potentiella samarbeten. Teoretiskt bidrar studien med en djupare förståelse för samverkan mellan B2B-kunder och leverantörer, där studiens resultat öppnar upp för vidare diskussion gällande hållbart ansvarstagande inom försörjningskedjan samt värdet av transparens mellan intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)