Värdering till verkligt värde : En undersökning av svenska börsnoterade fastighetsbolags redovisning och dess korrelation med börsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

År 2005 fick en ny redovisningsstandard, IAS 40 sitt genomslag. IAS 40 innebar en förändring i hur bolag redovisar sina tillgångar. För svenska börsnoterade fastighetsbolag innebar förändringen att värdering av tillgångar numera sker till verkligt värde mot att tidigare ha skett till anskaffningsvärde. Tidigare studier har undersökt huruvida det finns en positiv korrelation mellan bokfört eget kapital och börsvärde i svenska börsnoterade fastighetsbolag innan IAS 40. Vi undersöker huruvida det finns en positiv korrelation mellan bokfört eget kapital och börsvärde efter förändringen. I vår studie undersöks även huruvida belåningsgraden har en inverkan på kvoten mellan börsvärde och bokfört eget kapital. Undersökningen syftar således till att se om det fortfarande finns en positiv korrelation mellan bokfört eget kapital och börsvärde i svenska börsnoterade bolag efter införandet av IAS 40. För att ytterligare öka förståelsen undersöks om det statistiskt går att säkerställa att belåningsgraden inverkar på kvoten mellan marknadsvärdet på börsen och bokfört eget kapital. Metoden är kvantitativ och undersökningen genomförs med hjälp av statistiska test. Studiens resultat kan fastställa att det finns en positiv korrelation mellan bokfört eget kapital och börsvärde för samtliga undersökta bolag samt att belåningsgraden inverkar på kvoten mellan börsvärdet och bokfört eget kapital.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)