Negativa förlossningsupplevelser bland föräldrar

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning:   Bakgrund: Förlossningsupplevelser påverkar föräldrar psykologiskt, fysiskt, socialt och kulturellt. Föräldrarnas upplevelser av förlossningen har både omedelbara och långvariga effekter på deras hälsa och relation till varandra och sitt barn. Syfte: Syftet med studien var att belysa faktorer som kan bidra till negativa förlossningsupplevelser hos föräldrar. Metod: Datamaterialet bestod av ett frågeformulär som besvarats av 211 kvinnor som fött barn vid ett sjukhus i Norrland mellan åren 2006-2010 och som uppgivit en negativ förlossningsupplevelse på VAS-skala. Studien bygger på föräldrarnas svar på en öppen fråga "egna kommentarer" och "pappas kommentarer". Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: När kvinnornas svar hade analyserats framkom sex huvudkategorier. Huvudkategorierna var: "Bristande kommunikation och information", "Missnöje med personalens förhållningssätt", "Svårt att hantera smärtan", "Missnöje med förlossningen och förlossningssätt", "Oro och Rädsla" samt "Bristande närvaro och stöd". Diskussion: Faktorer som kunde bidra till negativa förlossningsupplevelser var om förlossningsförväntningarna inte motsvarade hur förlossningen faktiskt blev. Föräldrar som var rädda eller oroliga inför förlossningen fick i högre grad en negativ förlossningsupplevelse. Bristen på känslan av kontroll, där föräldrarna inte kände sig delaktiga eller hade kunnat påverka besluten under förlossningen ger oftare negativa förlossningsupplevelser. Förlossningens längd, förlossningssätt, interventioner och smärtupplevelser var viktiga komponenter hur förlossningsupplevelsen blev. Barnmorskans stöd, information och förhållningssätt till föräldrarna påverkade också förlossningsupplevelsen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)