Sexuella övergrepp mot barn: en litteraturstudie om barns reaktioner på sexuella övergrepp och dess konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Författare: Tara Kadir; [2009]

Nyckelord: sexuella övergrepp; barn; konsekvenser; könsskillnader;

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa och analysera hur barn
reagerar på sexuella övergrepp med fördjupning i om det förekommer
könsspecifika reaktioner. Fokus ligger på barns reaktioner under barndomen
utan någon redogörelse för långtidseffekter i vuxen ålder. Barns reaktioner
förklaras utifrån psykodynamisk teori, objektrelationsteori,
anknytningsteori samt könsrollsutvecklingen hos pojkar och flickor.
Frågeställningarna var: Vilka symtom och beteendestörningar uppvisar
sexuellt utsatta barn? Förekommer könsspecifika skillnader? En slutsats som
kan dras är att det inte finns några karakteristiska symtom eller
beteendestörningar som är specifika vid den sexuella
övergreppsproblematiken. Alla barn uppvisar inte symtom eller
beteendestörningar som en följd av sin utsatthet, men när de gör det,
består de i sexuellt utagerande, posttraumatiskt stressyndrom, skam, skuld
och dissociation.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)