Fenomenet trygghet i samband med idrottsundervisningen : En kvalitativ studie hur idrottslärare på högstadiet beskriver trygghetsfenomenet-, dess betydelse- samt dess påverkan på arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Enligt Skollagen (2010:800) har varje elev rätt till en skoldag där studiero och trygghet råder. När Skolinspektionen (2020) sammanställde resultaten från Skolenkäterna mellan 2010–2020 så visade resultatet att elevers upplevelse av trygghet hade minskat med 10 procentenheter. Av de deltagande eleverna upplevde hela 21 % av dem att de kände sig otrygga när de kom till skolan (ibid.). Relationer och regler är enligt Robert Thornberg (2013) viktiga faktorer för att lyckas skapa ett tryggt klimat i skolan. Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) beskriver att det finns en obalans i elevernas behov av stöd med deras relationer och det stöd de får. Karin Redelius (2004) menar att det i samband med idrottsundervisningen finns elever som upplever sig otrygga, stressade och dåliga. Enligt Madeleine Wiker (2017) upplever en del elever ett obehag kring att undervisningen i ämnet innebär att elevers förmågor visas upp för andra. Detta tillsammans med otrygga situationer i samband med ombyte i omklädningsrummen är faktorer som kan påverka måluppfyllelsen i ämnet Idrott och hälsa (ibid.). Syftet med studien är att undersöka hur fenomenet trygghet beskrivs av idrottslärare. Syftet är också att undersöka hur relationen mellan elevers upplevelse av trygghet och deras prestationer beskrivs samt hur trygghetsfenomenet påverkar idrottslärarens arbete. I studien har en kvalitativ metod använts. Till studien valdes sex idrottslärare ut genom ett målinriktat urval. Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där det inhämtade materialet sedan analyserades med en fenomenografisk metodansats.  Resultatet av intervjuerna visar att fenomenet trygghet beskrivs och uppfattas olika av de sex idrottslärarna och att de visar att fenomenet har ett brett utfallsrum. Alla idrottslärare är överens om att det finns en relation mellan upplevelsen av trygghet och elevernas prestationer. Utöver den gemensamma åsikten kring att tryggheten påverkar elevernas prestationer nämns även situationer där prestationerna kan påverka elevernas trygghet. Idrottslärarna ger en bred bild utav hur fenomenet trygghet påverkar idrottslärarens arbete där de ger konkreta beskrivningar utav hur fenomenet påverkar valet av arbetsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)