Barriärer för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med akuta buksmärtor En icke-systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Akut buksmärta tillhör de vanligaste orsakerna till att söka vård. Obehandlad akut buksmärta kan leda till fysiska och psykiska komplikationer. Sjuksköterskan har en central roll i att minska lidande. Sjuksköterskans omvårdnad påverkas av olika barriärer. Syfte: Syftet var att undersöka barriärer i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med akut buksmärta. Metod: Icke-systematisk litteraturstudie av nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. För analys av artiklarnas innehåll och framställning av studiens resultat användes integrerad analys. Resultat: Tre kategorier med fem subkategorier framkom; resursbrister, riktlinjer och evidens, rutiner och samarbete, kommunikation samt vårdrelation. Slutsats: Det finns ett behov av tydligare riktlinjer och inkludering av patientperspektiv i förbättringsarbete med omvårdnaden. Vidare finns behov för ytterligare forskning och utbildning av sjuksköterskor för en mer personcentrerad och säker vård för patienter med akuta buksmärtor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)