Svenska idrottskvinnor i reklamens värld

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Efter att ha spenderat tid på att syna reklamer av olika slag slogs vi av att en stor del av reklamutbudet idag anspelar på sex och flertalet av dessa reklamer innehåller kvinnliga modeller som i stor utsträckning objektifieras. De reklamer som vi tyckte tydligast bröt mönstret från att objektifiera kvinnan enligt de traditionella normerna var de reklamer där idrottstjejer representerade företag och produkter. Denna typ av reklamer har enligt oss ökat de senaste tio åren och idag är det vanligt att se ett välkänt ansikte på en framgångsrik idrottstjej göra reklam för diverse produkter på TV. Det vi fann intressant att undersöka var således att ta reda på om idrottstjejernas genomslagkraft i reklam har ökat under de senaste tio åren, vilken kvinnoroll de symboliserar i reklam samt om användandet av framgångsrika kvinnliga idrottare har påverkat den traditionella kvinnobilden i reklam. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om och i så fall hur svenska idrottskvinnors framgångar och användandet av dem i reklam har påverkat den traditionella kvinnobilden i reklam. Vi inledde metod avsnittet i projektet med en skrivbordsundersökning där vi hämtade teorier och artiklar från olika källor inklusive Internet. För att komma fram till välgrundade slutsatser har vi valt ett kvalitativt angreppssätt bestående av både djupintervjuer och granskning av olika slags reklamfilmer. Undersökningen har genomförts i tre olika delar; den första med en mejlintervju till ett antal reklammakare, den andra med djupintervjuer tillsammans med kvinnliga idrottsprofiler och en egen företagare inom reklambranschen. Den sista med vår egen granskning av 6 olika reklamfilmer. Vidare har vi även tagit del av hur företag motiverar sina samarbeten med idrottskvinnorna. Både genom intervjuerna, vår egen granskning och idrottskvinnornas sponsorer kunde vi således undersöka fenomenet och dra slutsatser från flera olika perspektiv. Efter en djupgranskning och analys av vår primärdata i form av intervjuer och egen granskning har vi kommit fram till att idrottskvinnor framställs utifrån deras personlighet och prestation. Då idrottskvinnorna symboliserar sunt leverne, självständighet och kraft så lockas företag med produkter som kan identifieras med dessa egenskaper att använda idrottskvinnor i sin reklam, vilket leder till att det är dessa egenskaper som lyfts fram istället för traditionellt kvinnliga dito. Idrottskvinnorna har blivit mer och mer uppmärksammade i media de senaste åren och då deras genomslagskraft ökat påtagligt har deras namn fått samma dignitet som ett varumärke. I takt med idrottskvinnornas stigande igenkännandefaktor stiger även deras marknadsvärde och efterfrågan för att använda dessa kvinnor som reklampelare ökar. Framställningen, användningen och genomslagskraften av idrottskvinnor i reklam tillsammans med det faktum att reklammakare är missnöjda över den stereotypiserande reklam som produceras, är en av många pusselbitar som kan komma att förändra den bild av kvinnan som vi hittills vant oss vid att se i reklamens värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)