Relationsdrama eller drömförhållande? - En studie om etik, Corporate social responsibility och Human Resource Management

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Clara Karpfors; [2016-01-07]

Nyckelord: HRM; CSR; etik; affärsetik; hållbarhet;

Sammanfattning: SyfteBåde socialt ansvarstagande, HR-arbete och etik anses hänga samman med företagens strategiska och vinstdrivande verksamhet. Samtidigt kritiseras just detta och forskare menar att vinstsyfte aldrig på riktigt kan kombineras med etik. Det verkar som att de tre frågorna har en självklar men komplicerad relation till varandra. En ökad förståelse för den relationen kan bidra till ett mer medvetet, genomtänkt och hållbart arbete med dessa frågor. Undersökningens syfte är således att ta reda på om och i vilken utsträckning dessa tre komponenter är integrerade i varandra i verksamheter idag.1. Hur är CSR och HRM sammankopplat i organisationer idag?2. Vilka etiska inslag finns i arbetet med CSR och HRM?3. Hamnar vinstsyfte och etik i konflikt i CSR-verksamma företag och hur påverkar det i sådana fall dem som arbetar med HR- och CSR-frågor?Teori/Tidigare forskningDet strategiska arbetet med socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande frågor kallas Corporate Social Responsibility, CSR. Att arbeta med CSR innebär att ta hänsyn till alla företagets intressenter och på olika sätt bidra till samhället och miljön. Även internt blir dessa frågor aktuella, vilket gör företagens personalarbete till en viktig del av detta arbete. Att arbeta strategiskt med CSR även mot företagets anställda kan inte bara generera större trovärdighet till deras externa CSR utan även nöjdare anställda som bidrar till ett ännu mer lyckat CSR-arbete. Etik och affärsetik är nära kopplat till dessa frågor. Både CSR, etik och HRM bör vara områden kopplade till företagsstrategier. Svårigheter att se kortsiktig avkastning med CSR-arbetet, samt vinstsyftet som ligger bakom och går i konflikt med rent etiska handlingar, öppnar upp för utmaningar inom dessa områden.MetodStudien är kvalitativ och baseras på litteratursökning i ämnet samt sex stycken intervjuer med HR- och CSR-ansvariga på fyra olika företag inom olika branscher.ResultatAlla undersökta företag arbetar på något sätt med alla tre CSR-perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala. Dock går fenomenet under många olika namn, vilket skapar en viss begreppsförvirring som påverkar arbetet. Vidare anser alla att etik är en naturlig del av både CSR och HRM och att dessa inte kan frånkopplas om de ska vara långsiktigt hållbara. HR och CSR är enligt intervjupersonerna naturligt sammanlänkade, men de är ändå till blandad utsträckning separerade i verksamheterna. Ingen upplevde något direkt etiskt dilemma i sitt arbete kopplat till konflikten mellan vinst och etik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)