Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. Den bristande kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF blir problematisk då parternas behov missförstås av varandra. Denna studie undersökte hur man genom produktdesign kan skapa en bättre kommunikation mellan elever med NPF och deras lärare. Studien genomfördes med teorier och metoder från forskningsfältet användarcentrerad design. Genom intervjuer, observationer, dokumentanalys, en ökad empatisk förståelse och marknadsundersökning skaffade studien en förståelse av användarnas behov och önskemål. En koncept- och produktutvecklingsfas möjliggjorde skapandet av ett slutgiltigt produktförslag. Studiens slutsats visar hur produktdesign i en användarcentrerad designprocess skapar en förståelse för en användargrupp och möjliggör ett produktförslag som tillfredsställer deras behov. Studien resulterade i ett produktförslag som kan förbättra kommunikationen mellan grundskoleelever med NPF och deras lärare. Produktförslaget kan förhoppningsvis leda till en bättre skolgång för elever med NPF om läraren gör anpassningar i sitt klassrum och/eller undervisning som tar hänsyn till elevens behov. Produktförslaget är endast ett förslag på hur en produktlösning kan se ut bland många andra möjliga lösningar. Studiens kunskapsbidrag bidrar med insikt i hur man genom produktdesign och en användarcentrerad designprocess kan utforska en användargrupp för att tillgodose deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)