”Vi lever ju i en globaliserad värld” En undersökning om flerspråkiga elevers syn på identitet och livsmål

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna studie undersöker fem flerspråkiga gymnasieelevers syn på relationen mellan sin flerspråkighet, identitet och livsmål samt hur de beskriver skolans roll i uppfattningen om deras flerspråkighet, identitet och livsmål. Studien syftar även till att bringa kunskap om identitetsbegreppet då Skolverket (2011a, 2011b) tillskriver skolan och lärare ansvar att stärka elevers identiteter utan att bistå med någon definition av begreppet. Studiens resultat bygger på ett gruppsamtal kombinerat med individuella intervjuer vars material analyserats med utgångspunkt i Nortons (2013) investeringsbegrepp samt annan relevant forskning. Flerspråkighetens relation till identitet och tillhörighet visade sig inte vara given och sågs snarare som ett nyttigt verktyg som tillåter eleverna att ta del av fler tillhörigheter än som en tillhörighet i sig. En liknande relation mellan flerspråkigheten och livsmål rapporterades av deltagarna då flerspråkigheten även där sågs som ett nyttigt verktyg som höjer deras attraktionskraft på arbetsmarknaden. Skolans roll i uppfattningen om deltagarnas flerspråkighet, identitet och livsmål var främst påtaglig under språkintroduktionen på högstadiet där de anser att de fick tydlig stöttning och konkreta studieplaner för hur flerspråkigheten skulle stärkas och deras studie- och yrkesrelaterade mål skulle nås. Skolans roll avtog emellertid på gymnasiet där stöttningen blev mer implicit och flerspråkigheten förbisågs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)