Yrsel försämrar äldres livskvalitet i vardagen : En litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Yrsel kan härstamma från olika bakomliggande orsaker och är mer vanligt förekommande hos äldre. Sjuksköterskans ansvar för personcentrerad vård spelar en viktig roll i bemötandet av patienterna. Patienterna livssammanhang och miljö är viktiga aspekter för att uppnå ökad förståelse för patienternas sänkta livskvalitet. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur äldres livskvalitet påverkas av att leva med yrsel i vardagen.  Metod: Studien är en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar med fokus på äldres upplevda erfarenheter har granskats. Resultat: Äldre patienter med yrsel upplever rädsla för att falla och framtiden. De beskriver önskan och strategier för att klara av sin vardag samt önskan om att få stöd. De tar upp begränsningar i vardagen och i det sociala livet. Konklusion: Yrsel försämrar äldres livskvalitet i vardagen. Patienterna med yrsel har svårt att uttrycka sina besvär och sjuksköterskor att finna åtgärder. Patienterna skapar egna strategier eftersom yrsel oftast inte tas på allvar. Strategierna kan ibland orsaka fysiska skador. Slutligen kan det leda till att patienterna blir isolerade i sina hem. Rädslan som uppstår kring vardagen ger ångest och depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)