Stigande havsnivåer och dess effekt på låglänta länder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Sammanfattning: De senaste 100 åren har den globala medeltemperaturen ökat i genomsnitt 0,74 grader, vilket medför stora effekter för såväl människor som djur och natur. En av de största konsekvenserna till den globala uppvärmningen är att den stigande havsnivån blir allt mer påtaglig världen över. Glaciärer och inlandsisar har börjat smälta allt mer, där avsmältningen medför en global ökning i havsnivån. Havsnivån steg med cirka åtta centimeter perioden mellan 1961 och 2003, vilket kan förklaras av uppvärmningen av havet, en såkallad termisk expansion, avsmältningen av glaciärer och avsmältning av inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Det är många människor runt om i världen som påverkas kraftigt av den stigande havsnivån, framförallt tätbefolkade låglänta kustområden och öar där resurserna är begränsade. Ökningen kommer leda till kusterosion, översvämningar i våtmarker och kustnära slätter, saltvattenintrång i vattendrag samt förlust i habitat för djur och växter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur klimatvariationer påverkar havsnivån samt hur denna varierat i historisk tid och hur den förväntas variera i framtiden. För att komma närmare in på hur de låglänta kustområdena påverkas har fokus varit på tre länder som är belägna nära kusten. Kiribati och Tuvalu är två önationer som ligger i Stilla havet med en högsta punkt som sträcker sig bara några meter över havet. Inom en snar framtid väntas stora delar av öarna läggas under vatten på grund av den stigande havsnivån. Även Nederländerna valdes att studera för att ge en bild av hur den stigande havsnivån påverkar länder även i vår närhet. Slutsatsen av denna studie är att det krävs många insatser för att hjälpa de många miljoner människor som är utsatta för detta klimathot. Det krävs stora insatser att skydda de låglänta länder, vilket blir svårare för utvecklingsländerna. Det behövs mer forskning kring ämnet och fler organisationer och bidrag som kan hindra människorna att behöva emigrera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)