Synen på äldre patienters sexualitet: Sjuksköterskans attityd och förhållningssätt till den äldre patientens sexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: INTRODUKTION: Sjuksköterskor kan stödja patienter, förbättra deras välbefinnande och öka livskvaliteten genom att agera professionellt i sitt omvårdnadsarbete. Äldre patienters sexualitet är inget som talas om i vardagen inom vård- och omsorgsarbetet vilket kan bero på föråldrade övertygelser att äldre människor inte har ett sexuellt behov. SYFTE: Att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder och förhållningssätt i samtalet om sexualitet med den äldre patienten. METOD: Litteraturstudie som sammanställts av tio stycken vetenskapliga artiklar. Fyra kvalitativa, två kvantitativa och fyra med både kvalitativ och kvantitativ design. RESULTAT: De huvudteman som framkom efter analysen är: sjuksköterskans möjligheter till kunskap, sjuksköterskans förhållningssätt och arbetsplatsens betydelse. SLUTSATS: Faktorer såsom kunskap, livs- och yrkeserfarenhet samt arbetsmiljö påverkar sjuksköterskans attityd och förhållningssätt till äldre patienters sexualitet. Det är viktigt att utbildning om äldre personers sexualitet ges redan under grundutbildning till sjuksköterska och att det ingår fortbildning på arbetsplatsen. En öppen och tillåtande arbetsmiljö är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge patienter den vård de behöver gällande sexualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)