Postoperativ patientöverlämning : En allmän litteraturöversikt ur vårdpersonalens perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Patientöverlämning är en komplex uppgift där mottagande vårdpersonal förväntas delges viktig information om patientens tillstånd. Det läggs vikt vid att arbeta riskförebyggande för att upprätthålla hög patientsäkerhet. Användandet av kommunikationsverktyg minskar risken för att viktig information försvinner vid överlämningen. När kommunikationen vid postoperativa överlämningen är otillräcklig ökar risken för allvarliga komplikationer. Personcentrerad vård användes som vårdvetenskapligt perspektiv. Syfte: Att belysa faktorer som kan påverka den postoperativa patientöverlämningen utifrån vårdpersonalens perspektiv. Metod: Kvalitativ metod med allmän litteraturöversikt med 23 artiklar inkluderade. Resultat: Övergripande faktorer som påverkade patientöverlämningen var; kommunikation, patientens tillstånd och teamarbete och arbetsmiljö. Slutsats: Användning av välstrukturerat kommunikationsverktyg förbättrade patientöverlämningen. Genom att anpassa överlämningen efter patientens tillstånd och att teamet visar respekt för varandra kan arbetet effektiviseras. Att ha en god arbetsmiljö ansågs som viktig för att förebygga risker i patientsäkerheten. Examensarbetet anses kunna bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal som deltar i postoperativa överlämningar. Genom kunskapen kan överlämningarna förbättras och därmed kan bättre och säkrare postoperativ vård bedrivas vilket kan höja patientsäkerheten och förbättra den personcentrerade vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)