Var är kvinnorna? - En studie om potentiella hinder i revisionsbyråer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SYFTE: Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka varför kvinnor är underrepresenterade på partnernivån i revisionsbyråer samt om kön är en begränsningsfaktor. Vi utforskar delägar-, socialiserings- och utvärderingsprocessen och huruvida de bidrar till underrepresentationen. Dessa processer har inte studerats i samma utsträckning som andra personcentrerade variabler, så som kvinnors barnafödande, hushållsansvar och egenskaper. METOD: Främst har vi använt oss av den deduktiva ansatsen, där vi använder befintlig teori som utgångspunkt. En kvalitativ strategi användes där datainsamlingsmetoden var 11 kvalitativa intervjuer med kvinnliga partners samt både manliga och kvinnliga revisorsassistenter. TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen utgår från tidigare forskning kring genus och kvinnans karriärmöjligheter inom revisionsbranschen och förstärks med forskning kring organisationsteorier ur ett könsperspektiv. EMPIRI: Den empiriska delen utgörs av de kvalitativa intervjuer som bekräftar eller förkastar den referensram och de teorier som använts. Empirin framhåller vad det är som hindrar men även främjar kvinnans karriär inom revisionsbranschen. Vidare intygar empirin om delägar-, socialiserings- och utvärderingsprocessen bidrar till underrepresentationen av kvinnor. SLUTSATSER: Varken socialiserings- eller utvärderingsprocessen är könsbevarande processer som bidrar till orättvisor och hinder för kvinnan. Delägarprocessen återstår som oviss då informationen är otillräcklig då en detaljerad insikt inte har kunnat nås. Vidare framkom även att familjesituationen, kvinnors beteendemönster, klienter samt åldersstrukturen är möjliga förklaringar till kvinnors underrepresentation på högre positioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)