"En klass i klassen" : En studie om elevers motivation till skolarbete kontra sin specialidrott

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för elevers motivation till skolarbete kontra sin specialidrott. Vidare är syftet att undersöka om elevers grupptillhörighet påverkar motivationen och deras arbetsinsats för skolarbetet. Denna studie redogör för forskning om elevers förhållningssätt till lärande och vikten av meningsfulla möten i skolan och dess betydelse för motivationen. Vidare lyfts forskning om pojkars förhållningssätt till skolan samt kamrateffekter när det gäller motivation och prestation i skolan. Detta jämförs sedan mot elevers synpunkter och tankar kring fenomenet. Studien har genomförts med kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har använts. Totalt har 5 elever intervjuats med syfte att ta del av elevernas tankar och perspektiv i frågan. Resultaten i denna studie visar att det finns flera faktorer som påverkar elevernas motivation och prestation till skolarbete och sin specialidrott. Eleverna lyfter fram målen, de goda relationerna till lärarna och tränarna samt kamraternas betydelse för motivation och prestation. Resultaten visar även en skillnad vad gäller elevernas inre och yttre motivation. Eleverna drivs mer av den inre motivationen när det gäller specialidrotten än vid skolarbete. Vidare kan också sägas att det finns ett tydligt samband mellan inställning, den tid man lägger ner och prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)