En jämförelsestudie; Motilitet och vitalitet hos spermatozoa i två olika kryokonserveringsprocesser och upptiningsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. I dagsläget finns det ingen standard hur nedfrysning och upptining av spermatozoa ska ske. I denna studie jämförs två olika processer; ”slow freeze” följt av upptining med G-IVFTM medium, vilken används på RMC Skånes Universitetssjukhus. Kryokonservering med ”pellets” följt av upptining med HTF + 10% HSA medium enligt Martínez-Soto J C m.fl. Två olika upptiningsmetoder används för varje process; först tinas spermatozoa i rumstemperatur i 10 minuter, följt av 10 minuter uppvärmning i 37 °C och precis innan analys tillsätts 37 °C medium. I den andra upptiningensmetoden tillsätts 37 °C medium till det frysta provet och förvaras i värmeskåp, 37 °C i 20 minuter. I studien analyseras effekterna av spermatozoa motilitet och vitalitet. Resultaten visar att med ”slow freeze” och G-IVFTM finns det ingen signifikant skillnad mellan upptiningsmetoderna för både motilitet, p-värde >0,05 och vitalitet, p-värde >0,05. I jämförelse med Martínez-Soto J C m.fl visades ingen skillnad mellan motilitet, p-värde >0,05. Studien visar en positiv effekt på vitalitet jämfört med Martínez-Soto J C m.fl studie, p-värde <0,01. Studien visar att användning av ”slow freeze” med G-IVFTM inte gör någon skillnad på motilitet men har en positiv signifikant påverkan på spermatozoa vitaliteten. Mer studier är nödvändiga för att stärka dessa resultat och överlag behövs mer studier inom området för att utveckla bättre metoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)