FRÅN STUDENT TILL NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övergången från student till sjuksköterska är en omtumlande och chockartad övergång. Nyutexaminerade sjuksköterskor möter flera utmaningar idag på grund av en ökning av kroniska sjukdomar som ökar belastningen på hälso-och sjukvården samtidigt som det råder en brist på sjuksköterskor. Det finns ett samband mellan underbemanning, kompetens och bristande patientsäkerhet. En klyfta mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska tillämpningen av omvårdnad har länge observerats och kan leda till att nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig otillräckliga när de träder in i den kliniska miljön. Höga nivåer av personalomsättning av nyutexaminerade sjuksköterskor är ett problem i stora delar av världen. Syfte: Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet av övergången från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. Metod: För att besvara syftet tillämpades en litteraturöversikt där empiriska studier sammanställs. Genom sökning i PubMed och CINAHL valdes tolv artiklar med kvalitativ, mixed-method och kvantitativ studiedesign. Resultat: De två huvudteman som identifierades var strukturella aspekter och individuella aspekter. Dessa två huvudteman delades in i fyra subteman vardera. Strukturella aspekter som påverkar övergången är arbetsmiljö, arbetsbelastning och transitionsprogram. Individuella aspekter som utmärker övergången är rädsla och osäkerhet, svårighet att tillämpa teoretisk kunskap i klinisk praxis och anpassning till sjuksköterskerollen. Slutsatser: Övergången från student till nyutexaminerade sjuksköterska är en process präglad av förvirring och desorientering. Den höga belastningen på hälso- och sjukvården har inneburit att nyutexaminerade ibland är tvungna att ta ansvar för uppgifter utanför deras kompetensnivå. Stöd från organisation och kollegor är väsentligt för att underlätta övergången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)