Björn Borg slår ett slag för sportkläder : En studie om marknadskommunikation i samband med varumärkesutvidgning för modeföretag

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Björn Borg slår ett slag för sportkläder. Författare: Pontus Andersson och Mattias Sjöö Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Program: Civilekonomprogrammet Kurs: 4FE63E - Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet 30hp. Handledare: Richard Owusu Examinator: Bertil Hultén Frågeställning: Hur bör ett modeföretag kommunicera sitt varumärke i samband med en varumärkesutvidgning till nya segment? Syfte: Syftet med studien är att studera ett svenskt modeföretag i kontexten varumärkesutvidgning och marknadskommunikation. Studien syftar således till att undersöka marknadskommunikation i samband med en varumärkesutvidgning hos modeföretag för den Svenska marknaden. Uppsatsen skall således ge underlag för hur ett modeföretag påverkar uppfattningen av varumärken hos konsumenter genom marknadskommunikation. För denna studie undersöks modeföretaget Björn Borg vilka vi ämnar ge implikationer/råd till för sin varumärkesutvidgning, förslag som kan komma till nytta för andra modeföretag i liknande situationer. Metodik: Studien har genomförts i samarbete med Björn Borg där undersökningen antar en induktiv ansats med en kvalitativ undersökningsmetod. Data som ligger till grund för empiri har samlats in genom ett flertal intervjuer samt fokusgrupper med individer i Sverige. Resultat och slutsats: Resultatet visar att konsumenter upplever digital kommunikation som är individanpassad som positivt vilket bör utnyttjas vid varumärkesutvidgningar. Undersökningen visar att konsumenter nås av marknadskommunikation på digitala medier med fokus på sociala medier. När det finns positiva associationer till ett modervarumärke är detta något som bör utnyttjas vid utvidgning av ett modevarumärke till att inkludera sportkläder. Slutligen påvisar resultatet positivt på att använda sig av influencer marketing i sin marknadskommunikation genom exempelvis bloggare, idrottsprofiler och/-eller olika typer av förebilder för målgruppen. Begränsningar: Studien ämnar undersöka konsumenter för den Svenska marknaden vilket således begränsar studien till marknaden för Sverige. Teoretiskt och praktiskt bidrag: För denna studie är det teoretiska bidraget att digital marknadsföring som är individuellt anpassad upplevs som positiv hos konsumenter. Likväl har vi funnit att konsumenter idag inhämtar sin dagliga information från nya digitala medier vilket medför att traditionella kommunikationskanaler har kommit att bli förlegade. Således visar studien att marknadskommunikation via digitala medier i samband med varumärkesutvidgningar uppmärksammas hos konsumenten, exempelvis bör företag använda sig av influencers och/-eller individanpassad reklam för att nå ut till konsumenter i dagens samhälle. Det praktiska bidrag vi presenterar för fallstudieföretaget fokuserar på möjligheterna med att använda digital marknadskommunikation och då främst kommunikation på sociala medier och via influencers. Genom att öka mängden marknadskommunikation på digitala medier ser vi en god möjlighet att förbättra konsumentens uppfattning om det utvidgade varumärket Björn Borg. Nyckelord: Varumärke, varumärkesutvidgning, marknadskommunikation, marknadsföring, digital marknadsföring, identitet, image, differentiering, sociala medier, influencers

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)