Filmatiseringar av Exodus : En undersökning om hur Moses liv framställs i film.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Religion och film är ett ämne som fångat mångas intresse, inte minst de som önskar veta huruvida film är ett lämpligt medium för religion och för de som önskar använda filmer i sin religionsundervisning. Denna undersökning kom till för att ge svar på några sådana funderingar genom att undersöka hur två filmatiseringar, Prince of Egypt och Exodus Gods and Kings, skiljer sig från ursprungsberättelsen kring Exodus som finns i andra Moseboken. För att göra detta togs tre frågeställningar fram; om det finns skillnader mellan filmateringarna och grundhistorien och hur dessa i så fall yttrar sig, hur dessa eventuella skillnader påverkar berättelsens framställning samt huruvida filmatiseringarna kan användas i ett undervisningssammanhang. Undersökningen gjordes genom att använda en komparativ metod för att jämföra utvalda scener ur berättelsen med deras motsvarighet i filmatiseringarna och undersöka aspekter så som tidshantering, karaktärer och vilken typ av text de bedöms vara utifrån några förvalda kriterier. Resultatet visade att det finns stora skillnader i tidshanteringen i de utvalda scenerna och att många karaktärer fick en marginell roll som inte uppfyllde samma syfte i filmatiseringarna som de gjorde i den ursprungliga historien. Det gick också att utröna att filmatiseringarna främst var berättande snarare än beskrivande och alltså inte hade återberättande som sitt huvudsakliga syfte utan snarare underhållning. Baserat på dessa resultat kunde slutsatsen dras att det finns ett flertal olika skillnader mellan filmatiseringarna och ursprungshistorien och att dessa påverkar berättelsens framställning i hög grad. Hur framställningen påverkas av dessa ändringar hade behövt undersökas ytterligare. Det gick även att dra slutsatsen att de inte är lämpliga att använda i ett undervisningssammanhang utan att göra eleverna medvetna om de skillnader som finns och föra en diskussion kring dem, vilket är högst tidskrävande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)