Hur man tar sig igenom ett heartbreak och andra viktiga politiska frågor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal för politiska partier att nå ut med politiska budskap på. Samtidigt tar partiledarna en allt större plats i politiken och blir centralare för partiers valresultat. Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur partiledare personifieras på sociala medier genom en visuell retorisk analys. Vidare ämnar den att undersöka vilka följder politisk personifiering kan få för vår demokrati. Studien finner att partiledare personifieras i hög grad på Instagram med hjälp av retoriska medel som ethos och pathos, samt att aspekter som förhöjer illusionen av en parasocial interaktion frekvent används som en del av personifieringen. Dessutom finns indikationer på att den medielogik som utarbetas fram av massmedier används strategiskt i framställandet av partiledaren för att väcka uppmärksamhet och för att få mottagarna av kommunikationen att identifiera sig med partiledaren. Personifiering inom politisk kommunikation är ett känt begrepp men desto mindre utforskat i relation till strategisk kommunikation. Genom vår studie ämnar vi att bidra med kunskap kring hur personifiering används av politiska partier för att nå ut till sina publiker, vilka retoriska medel som används i personifieringen och hur följderna kan se ut för demokratin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)