Har skuldsättning en positiv effekt på företagets värde? : - En studie över tretton svenska industriföretag på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Börsnoterade företag står inför en viktig uppgift när det ska bestämma hur de ska finansiera

framtida investeringar. Företag kan finansiera dessa antingen genom skulder eller eget kapital.

Med skulder menas lån upptagna hos externa kreditgivare och med eget kapital antingen

ackumulerat eget kapital eller nytt aktiekapital från företagets aktieägare. Det finns fördelar med

att finansiera investeringar med hjälp av skulder då kostnaderna för dessa (räntor) är avdragsgilla

mot bruttovinsten för företagen. Medan kostnaden för nytt aktiekapital (utdelning) inte ger

företagen denna möjlighet. Modigliani och Millers teorem med skatter utgår ifrån att eftersom

denna avdragsmöjlighet för räntor finns borde en högre skuldsättningsgrad ge en högre vinst och

därmed ett högre företagsvärde, allt annat lika.

Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns en positiv relation mellan företagens

skuldsättningsgrad och deras företagsvärde under perioden 2000-2009. Resultaten i studien visar

på att det finns en signifikant relation mellan skuldsättningsgrad och företagsvärde men att både

utvecklingen på OMX30 och nettovinsten för de aktuella åren är variabler som visar mer signifikanta relationer med företagsvärdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)