Klimatsmarta inköp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. Detta examensarbete blir ett av de första stegen i riktningen mot klimatneutralitet. Syftet med uppdraget var att undersöka Skanskas möjligheter att erhålla klimatinformation från sina leverantörer. Med hjälp av Skanska togs en lista över 24 företag fram med de största inköpsposterna från första april 2016 till sista mars 2017. Företagen kontaktades via telefonsamtal för att presentera projektet, därefter har information samt länk till en webbenkät distribuerats via e-post. EPD systemet med certifierade miljövarudeklarationer, Skanskas inköpsprocess och byggprocessens klimatpåverkan har studerats som grund till undersökningen. I resultatet jämfördes svaren mellan leverantörer och underentreprenörer där 19 av de 24 företagen valde att delta vilket ger en svarsfrekvens på 79 %. Rapporten visar att Skanskas leverantörer och underentreprenörer i stor utsträckning kan leverera klimatinformation om sina produkter. Medelvärdet visar att 45 % av företagens produkter har klimatinformation och bland dem finns även produkter med certifierade miljövarudeklarationer (EPD: er). Denna information finns inom produktkategorierna:  Byggvaror  Betongvaroroch stommar  Elmaterial  VVS-produkter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)