Kan företag påvisa en positiv effekt av sin sponsring? : En explorativ studie om hur företag mäter effekten av sin sponsring samt hur sponsring påverkar deras varumärkesimage

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Att sponsra idrottsorganisationer är ett väletablerat och vanligt förekommande fenomen bland företag. Miljontals kronor pumpas in i olika idrottsorganisationer med syfte att förbättra företags anseende om deras verksamhet samt varumärke. Trots krav på att kunna påvisa hur dessa investeringar påverkar företags verksamhet tyder många studier på en avsaknad av samt okunskap kring effektmätning. Avsikten med denna studie är att söka djupare förståelse kring om och i så fall hur företag mäter effekten av sin sponsring. För att kunna undersöka detta krävs att djupare förståelse skapas kring vilka mål företag, utan idrottskoppling, har till att investera i sponsorsamarbeten med idrottsorganisationer. Slutligen är även avsikten med studien att söka svar på vilket faktiskt utfall företags sponsring får, både gällande varumärkesimage ur konsumentens perspektiv samt om företag kan se en eventuell ekonomisk vinst genom deras sponsorsamarbeten. För att möjliggöra undersökandet av detta baseras studien i huvudsak på en kvalitativ intervjustudie med fyra passande företag, BAUHAUS och Folksam som idag, 2020, är aktiva sponsorer till idrottsorganisationer samt Epson och Ericsson som tidigare sponsrat idrottsorganisationer eller idrottsrelaterade event. Detta kompletteras med en kvantitativ enkätundersökning med de aktiva sponsorföretagens konsumenter för att analysera sponsorsamarbetenas påverkan på varumärket. Enkäten besvarades av 369 respondenter. Fenomenet undersöks med hjälp av följande teorier: Brand Equity, Brand Image Transfer, Return on Investment, Return och Objectives samt SMART-modellen. Resultatet från studien visar att företag har otydligt formulerade mål med sin idrottssponsring vilket medför att en eventuell effektmätning försvåras. Dock kan studiens resultat påvisa att idrottssponsring leder till ett något förbättrat varumärkesanseende. Däremot genererar idrottssponsring inte de positiva utfall som företag tycks förutsätta när sponsorsamarbeten inleds.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)