Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Titel: Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram Författare: Linda Jansson och Love Svanqvist Handledare: Mette Axelsen Examinator: Frode Slinde Program: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2018-03-27 Bakgrund: Diabetes betraktas som en kronisk och invalidiserande sjukdom och är listad som nummer sex bland faktorer som leder till minskat antal år förlorade på grund av ohälsa, funktionsnedsättning eller för tidig död av World Health Organization. Flera studier har dock visat att personer med typ 2 diabetes kan uppnå remission med en livsstilsbehandling, inklusive viktminskning, om den initieras tidigt efter diagnosen. Syfte: Att undersöka effekten av intensiva viktminskningsprogram på remission hos individer med nydiagnostiserad typ 2 diabetes jämfört med ordinarie diabetesbehandling. Sökväg: Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Sökord var remission, Diabetes Mellitus type 2, viktnedgång och kalorirestriktion. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT- studier, vuxna > 18 år diagnostiserade med diabetes typ 2 med en duration på < 6 år. Exklusionskriterier var tidigare insulinbehandling samt behandling med bariatrisk kirurgi. Datainsamling och analys: Identifieringen av studier utfördes i två steg; studier som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades på titel eller abstrakt, resterande studier granskades i fulltext. Granskning av artiklar utfördes med SBU:s mall för kvalitetsgranskning för randomiserade studier av två oberoende granskare. Separat evidensgradering utfördes med bedömning enligt GRADE. Resultat: Två studier uppfyllde inklusionskriterierna. En med ett mer måttligt intensivt viktminskningsprogram kombinerat med läkemedelsbehandling (högkvalitativ studie) och en annan med ett högintensivt viktminskningsprogram med low calorie diet (LCD) (högkvalitativ studie). Båda studierna visade att det är möjligt att uppnå remission med ett intensivt viktminskningsprogram. En studie hade dock låg precision och låg överförbarhet, vilket resulterade i en lägre evidensgradering. Slutsats: Det saknas vetenskapligt underlag (+) för att ett intensivt viktminskningsprogram tillsammans med läkemedelsbehandling leder till remission i ett tidigt stadie av typ 2 diabetes. Det finns måttligt stark evidens (+++) för att ett intensivt viktminskningsprogram med low calorie diet (LCD) leder till remission i ett tidigt stadie av typ 2 diabetes hos personer med övervikt/fetma. Generaliserbarheten är dock fortfarande begränsad på grund av kort uppföljningstid (52 veckor), men på kort sikt är resultaten mycket relevanta. Nyckelord: Remission, Diabetes Mellitus type 2, Viktnedgång, Kalorirestriktion

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)