Det handlar inte om sex – En diskursiv analys av socialarbetares syn på prostitution och prostitutionens aktörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Francisca Mateu; Emma Täck; [2011-06-27]

Nyckelord: Prostitution; socialarbetare; diskursanalys;

Sammanfattning: Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att lyfta och problematisera bilden av prostitution och dess aktörer bland socialarbetare. Våra forskningsfrågor har rört hur socialarbetare beskriver prostitutionen och dess aktörer utifrån orsaker, motiv och konsekvenser samt utifrån kön, sexualitet, klass och kultur. Dessutom har vi undersökt vilka föreställningar de utgår från i sina beskrivningar. Vi har intervjuat sju stycken socialarbetare som arbetar eller har arbetat med prostitutionens aktörer, inom socialtjänsten i Göteborg och Malmö. Vi har gjort en diskursivt inspirerad analys, och vår teoretiska tolkningsram har utgått ifrån queerteori och socialkonstruktivism för att svara på våra forskningsfrågor. I vårt material har vi kunnat se två övergripande diskurser i socialarbetarnas beskrivningar av prostitutionen och aktörerna. Dels finns det vad vi har kallat för den allmänna diskursen, som socialarbetarna oftast utgår ifrån, där prostitutionen framställs som ett problematiskt fenomen och bekymmersamt för aktörerna. Dels används också vad vi har kallat för en motdiskurs, där socialarbetarna försöker undvika att uppfattas som moraliserande genom att värja sig mot den allmänna diskursen. Både sexköpare och sexsäljare beskrivs utifrån ett antal bakgrundsvariabler, där det oftast finns någon form av trauma i botten, som kan vara orsaken till varför de köper/säljer sex. Skillnaden är att säljarna enbart beskrivs utifrån dessa bakgrundsvariabler, medan köparna även beskrivs som personer med egenskaper, familj etc. Prostitutionen ses som ett väldigt komplext fenomen och socialarbetarna beskriver det både utifrån en strukturell nivå (t.ex. politiska, sociala och moraliska dimensioner samt olika maktstrukturer), en relationell nivå men främst utifrån en individnivå med individuella orsaksförklaringar. Socialarbetarnas diskurs kring prostitution ser annorlunda ut beroende på vilken kulturell kontext den placeras i. Socialarbetarna kopplar även ihop en kulturs jämställdhetsutveckling med prostitutionens omfattning, och menar att ju mer jämställt det är mellan män och kvinnor i ett samhälle desto mindre prostitution.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)