SiS ungdomar- offer och förövare : En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att finna framträdande diskurser kring ungdomar som är placerade inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, SiS. Tidningsartiklarna som användes i studien är hämtade från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av den foucauldianska diskursanalysen har 38 tidningsartiklar från åren 2015 till 2019 analyserats. I analysen har makt, subjektpositioner, det underförstådda och utestängningsprocedurer varit i fokus och två framträdande diskurser har identifierats. Den ena är ”Offer för samhällsvård” som framställer SiS ungdomar som offer och att vården är otillräcklig. Den andra är ”SiS ungdomar som farliga förövare” som framställer att SiS ungdomar är farliga förövare både inom institutionsvården och i samhället. Hur vi talar om och vilka diskurser som får företräde i samhället är viktig kunskap för alla verksamma som arbetar inom socialt arbete, både för att öka den kritiska medvetenheten men också utöka kunskapen om den makt språket besitter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)