Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Sammanfattning: Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. Textdata extraherades från ett svenskt aktieforum för att förutsäga aktierörelsen för den relaterade aktien. All data aggregerades inom en bestämd tidsperiod på två år. Undersökningen utnyttjade maskininlärning för att träna tre maskininlärningsmodeller med textdata och aktiedata. Resultatet påvisade ingen tydlig korrelation mellan sentiment och aktierörelse. Vidare uppnåddes inte samma resultat som tidigare arbeten inom området. Den högst uppnådda noggrannheten med modellerna beräknades till 64%.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)