When things don’t go right, go left : Strategier företag kan använda för att skydda sitt varumärke vid kritik i samband med influencersamarbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Linnéa Axling; Ronja Mester; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Teknologins utveckling har förändrat det traditionella medielandskapet samt lett till sociala mediernas framväxt, som numera är en vanligt förekommande marknadsföringskanal för företag. Att företag väljer att marknadsföra sig på sociala medier, är bland annat för att snabbt kunna nå ut till så många konsumenter som möjligt. Detta eftersom information snabbt kan spridas online. Ett företags varumärke är mycket viktigt för deras framgång och ett sätt att skapa emotionella kopplingar till konsumenterna. För att lyckas med detta kan de via Influencer Marketing marknadsföra varumärket på sociala medier. Det innebär att företag låter en person med många följare på sina sociala plattformar, en influencer, marknadsföra varumärket. Konceptet Influencer Marketing är relativt nytt, men går i linje med Celebrity Endorsement som använts sedan slutet på 1800-talet, genom mer traditionella medier. Eftersom information snabbt sprids på sociala medier, medför det även att negativ information om företagets varumärke kan spridas. Influencern de samarbetar med kan dessutom göra eller säga saker som företaget sedan får kritik för. Allt detta kan sedermera påverka konsumenternas attityd och köpintention gentemot företaget. Vi ser därför att det krävs strategier för att skydda varumärket vid dessa situationer. Studiens syfte är alltså att förstå vilka aspekter som har betydelse i företags agerande, när de behöver skydda sitt varumärke vid kritik i samband med influencersamarbeten. I dagsläget finns fåtal vetenskapliga studier om detta och vi tittade därför istället på tidigare forskning om bland annat krishantering och kommunikationsstrategier. Detta jämfördes sedermera med hur företag som använder Influencer Marketing idag, arbetar för att skydda sitt varumärke vid liknande situationer. Denna information identifierades genom intervjuer med tio företag inom olika branscher. Övergripande visar studien att en viktig aspekt för företagen är att forma beredskapsplaner, för att kunna hantera kriser och kritik mer effektivt. Även att alltid arbeta proaktivt och att välja influencer noggrant visar sig vara en viktig aspekt för att undvika att kritik ska uppstå. Om samarbetet ändå utsätts för kritik, visar det sig att det kan vara viktigt att våga stanna kvar i sina samarbeten för att undvika att trovärdigheten i samarbetet minskar. Om situation däremot kräver att samarbetet avslutas, kan företagen börja med en diskussion med influencern för att denne ska få en chans att ändra på sig. Att be om ursäkt och visa förståelse för de kritiska rösterna anses också som en viktig aspekt i företags agerande i syfte att skydda företagets varumärke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)