Här är här och där är där, barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Här är här och där är där - Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson Handledare: Margaretha Danerek Magisteruppsats Våren 2013 Abstrakt Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. Tolv barnmorskor med svensk barnmorskeutbildning intervjuades. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att möta kvinnor i en annan verklighet, Att förhålla sig till nya förutsättningar, Motivation och strategier och Utbyte av kunskap och en möjlighet till förändring, med respektive underkategorier. Situationen var ansträngd, ofta med brist på personal och resurser. Detta medförde ett utökat ansvar och att barnmorskan såg som sin främsta uppgift att delge och efterlämna kunskap. Samtidigt som barnmorskorna själva upplevde uppdragen lärorika och fascinerade, var det till ett högt pris. Hemkomsten blev ofta påfrestande och vanligen en lång process av återanpassning till det svenska samhället. Barnmorskornas erfarenheter borde bättre tillvaratas i kliniken samt inom barnmorskeutbildningarna. Avdelningen för omvårdnad Institutionen för hälsa, vård och samhälle Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)