Måste man välja? : Attityder till flerspråkighet och till modersmålet hos elever med svenska som andraspråk

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att genom en enkätundersökning ta reda på vad gymnasieelever, med ett annat förstaspråk än svenska, har för attityder till flerspråkighet och till modersmålet/modersmålen i relation till den dominerande svenskan. Attityderna till modersmålet/modersmålen har även jämförts med attityder till det internationella statusspråket engelska samt till de moderna språken som det i skolan ofta erbjuds undervisning i. För att kunna se huruvida svenskan som majoritetsspråk påverkar elevernas attityder till sitt/sina modersmål har två elevgrupper som bott olika länge i Sverige fått stå i fokus. Undersökningen syftar även till att ge svar på om deltagande i modersmålsundervisning har effekt på attityden till flerspråkighet och till modersmålet. Resultatet visar att de allra flesta elever generellt har en mycket positiv attityd till både flerspråkighet och till modersmålet. Detta gäller både elever som befunnit sig i Sverige i max fyra år samt elever som varit i Sverige i fem år eller mer. Vad gäller elever utan modersmålsundervisning har det i denna studie inte kunnat dras några slutsatser om deras attityder skiljer sig från elever som deltar i modersmålsundervisning. Engelskans höga status kan dock än en gång bekräftas eftersom flertalet elever värdesätter engelskan framför såväl modersmålet, svenskan och de moderna språken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)