HIV-positiva patienters upplevelser av stigmatisering i vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Författare: Joanna Banér Stigenberg; Jessica Fernlund; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:  Human immunodeficiency virus (HIV) är ett retrovirus vilket går till angrepp på immunförsvaret och orsakar “immunbrist” hos människan. Viruset kan spridas mellan människor via oskyddat samlag, blodtransfusioner, organtransplantationer eller vid användning av kontaminerade sprutor. I begynnelsen av virusets spridning ansågs homosexuella män vara orsaken till utbrottet, vilket innebar att stigmatisering mot människor med HIV-diagnos tog sin början. HIV är en infektionssjukdom som trots vår moderna tidsepok fortfarande omgärdas av fördomar, rädslor och okunskap. Syftet med denna deskriptiva litteraturstudie var att beskriva HIV-positiva patienters upplevelser av stigmatisering i vården.  Litteraturstudien var baserad på 13 vetenskapliga artiklar som sökts fram i databasen Cinahl och Medline via PubMed. Studierna i denna litteraturstudie påvisade att stigmatisering upplevdes bland HIV-positiva patienter i deras möte med vården. Samtidigt pekade en del av resultatet även på goda erfarenheter där stigmatisering inte varit uttalad. I den del där stigmatisering varit påtaglig beskrevs det främst i form av bemötandeproblem, bristande attityd eller sekretessbrott mot patienterna. Vidare visade resultatet att social stigmatisering hade stor inverkan på individens självkänsla och påverkade således också patientens uppfattning kring sjukdomen. Resultatet i denna litteraturstudie visar att patienter med sjukdomen HIV möter stigmatisering och diskriminering från vårdpersonal när de söker vård. Detta har främst visat sig bero på okunskap kring sjukdomen men även en rädsla för att bli smittad, då kunskapen om hur den smittar ofta är problemet. I arbetet med att säkerställa vårdens kvalitet krävs preventiva åtgärder gällande stigmatisering. Därför kan det också antas att kunskap och utbildning är nyckeln till framgång i detta ämne. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)