SAS - en flygande beslutsgång

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

A1146

Problem: De frågor som ställs är: Vilken slags beslutsgång och vilka beslutstyper det studerade företaget SAS har valt? Den klassiska rationella beslutsmodellen har fått utstå en viss kritik, men kan företag tillämpa modellen ändå? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det om ett företag väljer att använda sig av en rationell beslutsgång?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera SAS koncernens beslutsgång. Det som avses med SAS:s beslutsgång är den förändringsprocess företaget använder för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Därmed likställer författarna beslutsprocess med beslutsgång.

Teori och modell: Grundläggande källor till beslutsteori: Ansoff, I, Cohen, M. D.; March, J. G. & Olsen, J. P, Mintzberg, H; Raisinghani, D. & Théorêt A och Simon, H. A.

Metod: Kvalitativt undersökande med empirisk data från personliga intervjuer.

Resultat: I analysen konstaterades att SAS AB till största del använder sig av en rationell beslutsgång, som bygger på linjäritet och praxis inom företaget. Detta förutsätter relevant kompetens hos berörd personal, ett behov som SAS AB varit angelägen om att tillfredsställa. Två speciella funktioner inom företaget, Corporate control och koordineringsenheten, tillförsäkrar en rimlig smidighet i processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)