Vad erbjuds på äldrevårdsmottagningar i Skåne? - En tvärsnittsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i högre takt nu än tidigare, vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Alla patienter har rätt till lika vård och hälsofrämjande vård oavsett var de vänder sig i hälso- och sjukvården. Patienter har även rätt att välja mellan privat och offentlig primärvård. En vårdform som utvecklats inom primärvården i Region Skåne är äldrevårdsmottagning, vars syfte är att öka tillgängligheten, kontinuiteten och tryggheten för äldre och dess närstående. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka yrkeskategorier, vårdinsatser och hälsofrämjande insatser äldre personer erbjuds vid kontakt med äldrevårdsmottagningar på vårdcentraler i Skåne samt om det fanns några skillnader på vad som erbjuds mellan vårdcentraler i offentlig kontra privat regi. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med strukturerade enkätfrågor. Förfrågan om att delta skickades ut till samtliga vårdcentraler i Region Skåne. Resultat: Den mest förekommande yrkeskategorin var distriktssköterskor. Vårdinsatser och hälsovägledande samtal erbjöds i hög grad, men det var få som erbjöd samtal om sexuell hälsa och seniorträffar. Det framkom ingen signifikant skillnad mellan vårdcentraler i privat och offentlig regi vad gäller erbjudandet av äldrevårdsmottagning. Strax över hälften av respondenterna med äldrevårdsmottagning erbjöd separata mottagningstider. Slutsats: Denna studie visar att vården som bedrivs på äldrevårdsmottagningar idag inte är jämlik. Då flera av äldrevårdsmottagningarna bland annat inte uppfyller ackrediteringsvillkoren, men även att dessa inte är så tydliga och väldefinierade, i jämförelse med de certifierade mottagningarnas. För att förbättringsarbete kring vad som ska erbjudas på mottagningarna ska kunna utföras behövs studier som undersöker vad patienter och personal efterfrågar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)