Dyktekniken : Barnmorskors erfarenhet av att stödja den födande kvinnan till avslappning under värkarbete

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige bistår barnmorskan vid den normala förlossningen och har en nyckelroll i att stödja kvinnan till avslappning under förlossningen. Avslappning minskar känsligheten för förlossningssmärta och främjar förloppet. Det ingår i barnmorskans förhållningssätt och yrkeskunskap. Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenhet av att stödja den födande till avslappning med dyktekniken under värkarbete. Metod: Kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. Nio legitimerade barnmorskor som stött den födande kvinnan till avslappning med dyktekniken under värkarbete intervjuades. Resultat: Resultatet beskrivs utifrån barnmorskans upplevelse och erfarenhet av att stödja födande kvinnor till avslappning med dyktekniken under värkarbete. Ett övergripande tema i analysen var hur dyktekniken är ett verktyg för barnmorskan att i barnafödandet stödja kvinnan till avslappning och för att göra hennes partner delaktig. Hur barnmorskan gjorde detta kan förstås genom följande kategorier som utkristalliserades genom analysen: dyktekniken ger positiva effekter för kvinnan och hennes partner i födandet, kvinnans förberedelse till att använda dyktekniken, dyktekniken stärker partnerns delaktighet samt barnmorskans förhållningssätt till dyktekniken. Slutsats: Flera faktorer styr kvinnornas val att välja aktiv avslappning. De intervjuade barnmorskorna delade med sig av sina erfarenheter om att stödja den födande kvinnan till avslappning under värkarbete. Barnmorskorna informerade, guidade med ord och stödde aktivt kvinnan till djup avslappning för att hantera värkarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)