Att vårda sitt yttre - En studie av yngre mäns attityder till groomingprodukter

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. Metod: En kvalitativ studie där vi använder oss av djupintervjuer i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vidare används en hypotetisk-deduktiv ansats och uppsatsen kan anses vara explorativ och till viss del deskriptiv. Teoretiska perspektiv: Teorier om marknadsmixen och kommunikation är två viktiga utgångsteorier för vår studie. Litteratur om maskulinitet samt teorier om självbild, referensgrupper och varumärken ger djup och förståelse för studien. Empiri: Vår empiri består av djupintervjuer med tretton yngre män samt experter från företag som representerar ett tvärsnitt av skönhetsbranschen. Slutsatser: Männen i vår undersökning har en positiv inställning till användningen av groomingprodukter, men är inte så informerade om produkterna på marknaden att de inser att de har ett behov som kan tillfredställas. Vidare drar vi slutsatser från studien att smink fortfarande är en känslig produktkategori som männen förknippar med kvinnors användande men att de flesta övriga skönhetsprodukter uppfattas som unisex. För att förpackningen ska vara attraktiv för männen föredrar de mörka färger, namn som visar att produkten är för män och en stilren design.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)