Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Agnes Sidenbom; [2019]

Nyckelord: eskort; internet; kriminologi; prostitution; sex; trygghet;

Sammanfattning: Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med personer som säljer sexuella tjänster på internet. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur dessa personer upplever och resonerar kring sin trygghet och otrygghet i samband med sexsäljandet. Jag ville också se om det var vissa mötesplatser som ansågs som mer säkra i samband med kundträffar, om sexsäljarna hade några säkerhetsstrategier och om de hade erfarenhet av sexarbete på andra arenor än internet. Vidare ville jag ta reda på huruvida de resonerar kring offerskap i förhållande till sexsäljandet och analysera känslan av trygghet/otrygghet i förhållande till kön. Studien visade att personerna använder sig av olika typer av säkerhetsstrategier i sitt arbete. Studien har visat att känslan av trygghet och otrygghet är otroligt individuell, liksom var man föredrar att möta kunder, vad man har för säkerhetsstrategier, och vad man har för tankar om offerskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)