Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper kan påverka denna riskuppfattning. Studien analyserar hur altruism, riskbenägenhet, föreställningar om könsroller och kön påverkar riskuppfattningar om preventivmedel för män respektive för kvinnor. För att undersöka detta utfördes en enkätundersökning bland 413 studenter vid Linköpings universitet. Respondenterna fick uppge sina uppfattningar om risker kring preventivmedel för antingen män eller kvinnor, samt förhålla sig till påståenden och besvara frågor om altruism, riskbenägenhet och könsroller. Vilka preventivmedel (för män eller kvinnor) en respondent tillfrågades att beakta bestämdes slumpmässigt. Datamaterialet analyserades sedan med hjälp av linjär regressionsanalys. Resultaten visar att respondenterna uppfattar biverkningarna från preventivmedel som värre för kvinnor än för män, där riskbenägenheten hos respondenterna spelade störst roll i deras riskuppfattning. Risksökande och mer altruistiska individer upplever riskerna som större medan den föreställningar om könsroller hade en liten påverkan på resultatet. Avslutningsvis visar resultaten en viss könsbias och den största skillnaden mellan könen är att män som är mindre altruistiska ser mindre risker med preventivmedel medan kvinnor som är mer altruistiska ser mer risker med preventivmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)