Att göra Lean till en organisations DNA - En studie av två svenska tjänsteverksamheters Lean-implementering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Lean implementeras idag i allt större utsträckning inom tjänstesektorn vilket ökat efterfrågan på kunskap i detta sammahang. Inom forskningen efterfrågas det hur tjänsteföretag i verkligheten använder sig av Lean, hur de går tillväga och vilka effekter det medför. Samtidigt visar tidigare forskning att många Lean-implementeringar i verkligheten misslyckas, till följd av att Lean förstås och anammas på ett felaktigt sätt. Bland annat så likställs Lean ofta med en uppsättning effektiviserings- och standardiseringsverktyg snarare än en styrmodell och filosofi som påverkar och påverkas utav organisationens människor och kultur. Uppsatsens problem är således att undersöka hur företag i tjänstesektorn i praktiken implementerar och arbetar med Lean via olika verktyg och principer men också i förhållande till organisationskulturen. Detta genom att fokusera på Leans ”mjuka värden” och hur Lean utvecklats och anammats av de studerade företagens anställda. Genom detta ämnar uppsatsen svara till forskningens behov av mer empiriska exempel samt utgöra ett hjälpmedel för framtida tjänsteorganisationer som vill implementera Lean.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)