Relationen mellan omfattning av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital och reglerad FoU-rapportering bland västeuropeiska läkemedelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Sammanfattning: Som en konsekvens av alltmer investeringar inom forskning och utveckling (FoU), och dess betydelse för ekonomisk tillväxt, företagsresultat och välfärd, har denna immateriella tillgång fått ett ökat intresse bland forskare. Samtidigt pågår spekulationer om huruvida informationen om FoU, inte minst i läkemedelsföretag, påverkar kostnaden på eget kapital och hur olikakapitalkostnader påverkas av obligatoriska rapporteringskrav. Trots det har regleringen av FoU-rapportering fått lite uppmärksamhet. Exempelvis leder EU-direktiv till att FoUrapporteringen kan ses som frivillig istället för obligatorisk.Det huvudsakliga syftet med studien var att beskriva och analysera hur större omfattning av FoU-rapportering påverkar läkemedelsföretags kostnader på eget kapital och hur reglerad FoU-rapportering inverkar på läkemedelsföretags omfattning av sådan rapportering och deras kostnader på eget kapital. Urvalsramen bestod av läkemedelsföretag från Sverige, Belgien,Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Schweiz och Danmark. Av 31 läkemedelsföretag uppfyllde 29 kraven för att ingå i studien. Multipla regressionsanalyser visar att reglerad FoUrapportering leder till att läkemedelsföretagens omfattning av FoU-rapportering generellt ökar,men utan att det påverkar deras kostnader på eget kapital. Vidare visar analyserna att större omfattning av FoU-rapportering inte har någon inverkan på läkemedelsföretags kostnader på eget kapital, men att läkemedelsföretagens omfattning av FoU-rapportering påverkas av storleken på läkemedelsföretag i länder som har oreglerad FoU-rapportering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)