När det tysta talar : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av samtalsrummen på socialkontoret

Detta är en Kandidat-uppsats från Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att få ökad kunskap om socialsekreterares upplevelse av den fysiska miljön i samtalsrummet på socialkontoret, och dess betydelse för det professionella mötet med klienter. Genom kvalitativa intervjuer med åtta socialsekreterare har vi besvarat frågeställningar om socialsekreterarens upplevelse av den fysiska miljön i samtalsrummet, vilka ramverk den fysiska miljön skapar för interaktionen med klienten samt hur makt yttrar sig i den fysiska miljön.  Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide och den insamlade empirin har sedan tematiserats och analyserats i relation till tidigare forskning, samt med hjälp av miljöpsykologi och Foucaults teori om makt.  Resultatet visar att fysiska aspekter i rummet så som möbler, färg, fönster och annan utrustning kan fylla olika funktioner i förhållande till mötets syfte, säkerhetsaspekter samt vilken relation socialsekreteraren har till klienten. Dessa aspekter kan även förstärka eller hjälpa till att jämna ut den maktobalans som finns inbyggd i relationen mellan klient och socialsekreterare, samt ge en känsla av vem man blir när man kliver in i rummet. Resultatet visar även att upplevelsen av den fysiska miljön varierar utifrån personliga preferenser, tidigare erfarenheter, socialsekreterarnas bemötande och det sammanhang som ligger till grund för mötet. Utifrån insamlad empiri kan vi se att samtalsrummen många gånger inte är optimalt anpassade till de behov som finns i mötet med klienter. Trots svårigheter i att uppfylla och bejaka alla aspekter som är av betydelse i ett samtalsrum så ser vi att det finns många mindre, samt större förändringar som skulle göra nytta i en bred bemärkelse. Det finns även ett behov av en större variation av rum för att skapa bättre förutsättningar för både socialsekreterare och klient i det professionella mötet. Detta sett utifrån den kunskap som finns inom miljöpsykologi, maktteori, tidigare forskning samt socialsekreterares kunskap och erfarenheter.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)