"Kan vi inte ha lite kultur i kulturen?" : En kvalitativ intervjustudie angående kulturjournalistik i förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats syftar till att beskriva och öka förståelsen för det kulturjournalistiska fältets mående. Detta utifrån och med hjälp av verksamma och tillika namnkunniga kulturjournalisters egna utsagor. På detta vis vill studien svara på huruvida kulturjournalisterna själva uttrycker att de upplever förändringar i branschen, och vad dessa i så fall skulle kunna bero på. Vidare ställer undersökningen frågan om hur kulturjournalister ser på sig själva, och vad de gör för att värna om sitt eget fält. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och kvalitativ analys av empiriskt material som inhämtats i samband med dessa intervjuer. Genom att intervjua 7 kulturjournalister har de data som ligger till grund för forskningsresultatet samlats in. Respondenternas formulerade tankar och uppfattningar angående yrkesområdet och branschen har sedan analyserats, med intention att besvara uppsatsens vetenskapliga frågeställning. Undersökningens resultat diskuteras utifrån den franske sociologen och medieteoretikern Pierre Bourdieus fältteori, samt med utgångspunkt i ibland andra John McManus tankar om journalistikens kommersialisering. Resultatet visar att faktorer såsom kommersialisering och politisering av det kulturjournalistiska fältet tillsammans med internets framväxt och expansion har förändrat de sätt på vilka respondenterna upplever kulturjournalistik. Flera av de intervjuade journalisterna uppger att de anser att kulturjournalistik i Sverige idag, av dessa anledningar, inte mår särskilt bra. Sammanfattningsvis visar den här kandidatuppsatsen att 7 välkända kulturjournalister, verksamma i Sverige, ger utryck för åsikten att politiska och kommersiella krafter påverkat och påverkar det kulturjournalistiska fältet, och att detta på många sätt är negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)