Kulturella aspekter och anpassning- : Huruvida ett amerikanskt multinationellt företag anpassar sin organisationskultur i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Kulturella skillnader mellan länder framhålls som en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när det gäller att bedriva verksamhet internationellt. Dess relevans medför ofta att det finns ett behov av att anpassa verksamheten efter de kulturella skillnader som råder i värdlandet snarare än att standardisera den i enlighet med ursprungslandet. Syftet med denna uppsats är att uppnå en utökad förståelse över hur ett amerikanskt multinationellt företag har behövt anpassa sin verksamhet till kulturen i värdlandet Sverige, samt hur organisationskulturen kan ha influerats av ländernas nationella kultur. Hofstedes nationskulturella dimensioner och Hofstedes organisationskulturella dimensioner har använts som teori för att identifiera potentiella skillnader mellan länderna. Undersökningen har genomförts genom fyra intervjuer med representanter från företagets enheter i både USA och i Sverige. Resultatet antyder att det undersökta amerikanska företaget verkar ha lyckats relativt väl med att etablera en gemensam organisationskultur med värdlandet Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)