"DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG" : En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. De forskningsfrågor som uppsatsen besvarar är; Vilka yrkesrelaterade överväganden gör förskollärare vid val av leksaker samt vilken betydelse ges leksaker i förskolans jämställdhetsarbete. Detta har undersökts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna främst utgår från barnens intressen, ålder och mognad när de väljer leksaker till barngruppen. De leksaker som köps in säljs av företag som kommunen har avtal med och därmed anses dessa leksaker vara godkända. De intervjuade förskollärarna är överens om att leksaker har en betydelsefull roll i förskolans jämställdhetsarbete men ändå värderas inte genusperspektivet lika högt som exempelvis barnens intresse när leksaker köps in till förskolan. Därmed förekommer även könskodade leksaker på förskolorna. Vi kunde även se att många av förskollärarna strävade efter att ha könsneutrala leksaker, men att de könsneutrala leksakerna oftast är mer maskulint kodade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)