Insamlingssystem för smått elavfall - en studie om utformningen av fungerande insamling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Miljö- och energisystem

Sammanfattning: Elavfall är en av de avfallsfraktioner som växer mest idag. Små fraktioner av avfallet, kallat smått elavfall, betraktas som ett av de största problemen relaterade till elavfall och insamling av denna fraktion anses behöva bli mer omfattande. Smått elavfall hamnar i alltför stor utsträckning i restavfallet och mycket samlas i hemmet trots att det finns insamlingssystem för avfallet på plats idag. Ingen utredning har gjorts huruvida dessa system fungerar bra eller inte. Samtidigt är insamlingen speciellt intressant i dagsläget då förordningen för elutrustning, som uppdaterades i september 2014, har som mål att insamling av smått elavfall ska bli mer omfattande. Det här examensarbetet tar upp problemet med smått elavfall genom att utreda hur insamlingen bör utformas för att fungera. En litteraturstudie har använts för bakgrundsinformation och analys av tidigare studier. Studiebesök, enkäter och intervjuer har legat till grund för att utveckla resultaten. Första delen av resultaten utgörs av en nulägesanalys för att synliggöra behovet av insamlingssystem och vilka insamlingssystem som används idag. Därefter beskrivs de kriterier som har tagits fram för att fastlägga vad ett fungerande insamlingssystem är. Dessa är baserade på intervjuer med aktörer inom studieområdet. Kriterierna har slutligen applicerats på ”Samlaren” för att utvärdera detta, allt vanligare, insamlingssystem. Resultaten visar att konsumenter har behov av närhet till insamlingsplatsen och mer information om vad, var och varför insamling bör ske. Information, lättillgänglighet och enkel källsortering har också visat sig vara särskilt viktiga kriterier för fungerande insamling enligt aktörerna inom studieområdet. Säkerhet, kostnadseffektivitet, ökad återanvändning och materialåtervinning samt insamling i samband med andra fraktioner är andra aspekter som utgör grunden för ett fungerande insamlingssystem för smått elavfall. ”Samlaren” är ett insamlingssystem som fungerar bra men där framförallt mer informationsspridning är viktigt. Informationsinsatser kommer att vara viktiga för en effektiv insamling i framtiden, tillsammans med insamling som bidrar till ökad återanvändning och materialåtervinning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)