En studie av självinsikt i matematikkunskap : - med nybörjarstudenter vid Linköpings universitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: 2015/2016 genomfördes i samband med det traditionella diagnostiska provet också en självuppskattning av förväntat resultat med totalt 331 blivande lärare och civilingenjörer på Linköpings Universitet. Syftet med denna studie var att dra slutsatser om samband finns mellan studenternas självinsikt i sina matematikkunskaper och till exempel deras kön, val av utbildning, ålder och faktisk färdighet i matematik. En modell för att utföra denna analys och verktyg för utvärderingar utarbetades. Slutsatsen är att självinsikt inte har ett samband med kön, ålder eller val av yrke. Det är en förmåga som vi alla har och självklart finns det individer med bättre och sämre självinsikt. Självinsikten ökar med ökad kunskap i ämnet och är oberoende av uppgifternas svårighetsgrad. Ingenjörer har i medelvärde 20 procentenheter högre resultat än lärare, män har i medelvärde 7 procentenheter högre resultat än kvinnor, samt de som går direkt från gymnasiet till universitetet har i medelvärde 12 procentenheter högre resultat än de som väntar mer än ett år med att påbörja studierna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)