”Det är svårt att skaffa en svensk vän i Sverige” – en studie av lärares och elevers föreställningar om betydelsen av interaktion utanför klassrummet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker hur lärare och elever ser på betydelsen av att tala svenska utanför klassrummet. Studien är kvalitativ med kvantitativa inslag. Data samlades in med hjälp av frågeformulär och intervjuer med lärare och elever. Resultatet visar att både lärare och elever betraktar samtal utanför skolan som en viktig aktivitet för den som vill lära sig att tala bra svenska. Eleverna värderar interaktion något högre än vad lärarna gör och de lägger större vikt vid att samtalen bör vara med personer som har svenska som modersmål, en tanke som inte har stöd i forskningen. Båda grupperna önskar att eleverna skulle tala mer svenska än vad de gör, och lärarna upplever att de har begränsade möjligheter att påverka vad eleverna gör på fritiden. Såväl lärare som elever anger olika hinder för interaktion. Det största hindret är den upplevda bristen på möten med svensktalande personer. Bristen förklaras bland annat med segregation och svag tilltro till den egna förmågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)